Järnvägsnätsbeskrivning

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde samt järnvägslagen (2004:519) publicerar Øresundsbro Konsortiet en beskrivning av det järnvägsnät som Konsortiet förvaltar.

Järnvägsnätsbeskrivningen ska ge den som avser att ansöka om infrastrukturkapacitet eller att utföra järnvägstrafik på Konsortiets järnvägsnät grundläggande information om förutsättningarna för detta. Järnvägsnätsbeskrivningen innehåller information om bland annat:

  • Krav på sökande samt principer för rätt att bedriva trafik, till exempel licens, säkerhetsintyg och trafikeringsavtal

  • Infrastrukturens egenskaper, så som trafikplatser, spårvidd, lastprofil, axellast, lutning, elektrifiering, hastighet, kommunikationssystem och så vidare

  • Regler för ansökan om infrastrukturkapacitet samt principer och kriterier för tilldelning av kapacitet

  • Avgiftssystem, inklusive avgifter för vissa särskilt angivna tjänster.

Mot bakgrund av att järnvägen inte utgör en teknisk och kommersiell helhet utan är en integrerad del av de danska och svenska nationella järnvägssystemen träffades i april år 2000 avtal mellan Konsortiet och Banedanmark respektive mellan Konsortiet och Trafikverket avseende koordinering och delegering av uppdrag. För att få en helhetsbild bör Øresundsbro Konsortiet järnvägsnätbeskrivning därför läsas tillsammans med Banedanmarks och Trafikverkets järnvägsnätbeskrivningar.

Järnvägsnätbeskrivning 2025 (2024-12-15-2025-12-13)
Järnvägsnätbeskrivning 2025 (.pdf)
Ändringsmeddelande 1, Järnvägsnätbeskriving 2025 (.pdf)

Järnvägsnätbeskrivning 2024 (2023-12-10 - 2024-12-14)
Järnvägsnätbeskrivning 2024
Ändringsmeddelande 1, Järnvägsnätsbeskrivning 2024 (.pdf)
Ändringsmedelande 2, Järnvägsnätbeskriving 2024 (.pdf)

Järnvägsnätbeskrivning 2023 (2022-12-11 - 2023-12-09)
Järnvägsnätsbeskrivning 2023

Järnvägsnätbeskrivning 2022 (2021-12-12 - 2022-12-10)
Järnvägsnätsbeskrivning 2022
Avvikelsemeddelande - Järnvägsnätsbeskrivning 2022

Järnvägsnätbeskrivning 2021 (2020-12-13 - 2021-12-12)
Järnvägsnätbeskrivning 2021
Avvikelsemeddelande - Järnvägsnätsbeskrivning 2021

Järnvägsnätbeskrivning 2020 (2019-12-08 - 2020-12-12)
Järnvägsnätbeskrivning 2020

Järnvägsnätbeskrivning 2019 (2018-12-09 - 2019-12-07)
Järnvägsnätbeskrivning 2019

Järnvägsnätbeskrivning 2018 (2017-12-10 - 2018-12-08)
Järnvägsnätbeskrivning 2018

Järnvägsnätbeskrivning 2017 (2016-12-11 - 2017-12-10)
Järnvägsnätbeskrivning 2017
Samrådsunderlag - Avvikelsemeddelande 1 - Järnvägsnätbeskrivning 2017

Järnvägsnätbeskrivning 2016 (2015-12-13 - 2016-12-10)
Järnvägsnätbeskrivning 2016

Järnvägsnätbeskrivning 2015 (2014-12-14 - 2015-12-13)
Järnvägsnätbeskrivning 2015

Järnvägsnätbeskrivning 2014 (2013-12-15 - 2014-12-13)
Järnvägsnätbeskrivning 2014

Järnvägsnätbeskrivning 2013 - Tågplan 2013 (2012-12-09 - 2013-12-14)
Järnvägsnätbeskrivning 2013

Järnvägsnätbeskrivning 2012 - Tågplan 2012 (2011-12-11 - 2012-12-08)
Järnvägsnätbeskrivning 2012
ØSB ansökan om kapacitet för drift och underhållsarbeten 2012
Samrådsunderlag - Avvikelsemeddelande 1 - Järnvägsnätbeskrivning 2012

Järnvägsnätbeskrivning 2011 - Tågplan 2011 (2010-12-13 - 2011-12-11)
Järnvägsnätbeskrivning 2011ØSB ansökan om kapacitet för drift och underhållsarbeten 2011