Personuppgiftspolicy för Øresundsbro Konsortiet

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Øresundsbro Konsortiet (”vi” eller ”oss”) samlar in och behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna personuppgiftspolicy förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du besöker vår websida, åker över Öresundsbron, har ett avtal med oss eller på annat sätt har visat intresse för våra olika tjänster.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:
Øresundsbro Konsortiet
Box 4278
203 14 Malmö, Sweden 
Telefon: + 46(0)40 676 60 00
E-post: kontakt@oresundsbron.com
Organisationsnummer: 946001-3387

 

2. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

a) Tillhandahållande av tjänster:

Personuppgifter används för att kunna leverera önskade tjänster hos Øresundsbro Konsortiet och för att på bästa sätt kunna ge dig service samt för att kunna kommunicera med dig och informera om tjänsten.

b) Marknadsföring: 

Personuppgifter används för marknadsföringsrelaterade ändamål, bland annat för att anpassa vår kommunikation med dig med hänsyn till dina intresse- och fokusområden och för att ge dig en relevant, enkel och inspirerande upplevelse i vår kommunikation med dig.

c) Optimering av användarupplevelsen på våra digitala plattformar:

Personuppgifter samlas in genom din användning av våra digitala plattformar. Dessa uppgifter använder vi för att optimera användarupplevelsen genom anpassat innehåll samt för att utveckla och förbättra våra digitala plattformar. Se närmare om detta i vår cookiepolicy. Dessutom används personuppgifter för att upprätthålla IT-säkerheten.

d) Statistik och analyser:

Personuppgifter används till att sammanställa statistik och analyser om bland annat användning av våra tjänster, användning av våra digitala plattformar, kundnöjdhet och trafiktal för att kunna utveckla och förbättra våra tjänster.

e) Övervakning: 

Vi övervakar Øresundsbron och våra andra anläggningar för att förhindra och förebygga olyckor, verka trafikstyrande, stödja räddningsinsatser, dokumentera olyckshändelser samt för att vid betalanläggningen möjliggöra trafikstyrning och överblicka köbildning och säkerställa kvaliteten i de automatiserade betalningsformerna (ex. bizz och registreringsnummer).

f) Indrivning av fordringar och samarbete med myndigheter och privata företag:

Foton och videomaterial från övervakningskameror kan användas för att stödja krav vid indrivning av fordringar, innefattande betalning av passager av bron och hantering av försäkringsärenden med mera.

Bilder och videomaterial från övervakningskameror kan även överlämnas till polis eller andra myndigheter baserat på laglig grund, jämför sektion 6b.

 

3. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan bland annat samla in följande uppgifter om dig för behandling med anledning av nedanstående ändamål:

a) Tillhandahållande av våra tjänster:

Personuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer, personnummer, personbevis, registreringsbevis, registreringsnummer (fordon), passageinformation, bankuppgifter, kundnummer, kundnummer hos andra utställare, avtalsnummer, betalkortsnummer (maskerat), bizznummer, fakturanummer, foto/bild/video, iTicketnummer, underskrift/signatur, ärendenummer, fordonsuppgifter, kvittonummer. I Sverige kan personnummer framgå i organisationsnummer och moms-registreringsnummer för enskild firma.

b) Marknadsföring:

Personuppgifter: namn, adress, e-postadress, registreringsnummer (fordon), passageinformation, kundnummer, avtalsnummer, bizznummer, iTicketnummer, intresseområden.

c) Optimering av användarupplevelsen på våra digitala plattformar:

Personuppgifter: namn, adress, e-postadress, registreringsnummer (fordon), passageinformation, kundnummer, avtalsnummer, intresseområden, IP-nummer.

d) Statistik och tjänsteutveckling:

Personuppgifter: kundnummer, avtalsnummer, e-postadress, adress, registreringsnummer (fordon), passageinformation, bizznummer, iTicketnummer, ärendenummer.

e) Övervakning:

Personuppgifter: foto/bild/video, passageinformation, registreringsnummer (fordon).

f) Indrivning av fordringar och samarbete med myndigheter och privata företag:

Personuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, registreringsnummer (fordon), passageinformation, fakturanummer, foto/bild/video.

 

4. KÄLLOR

När vi samlar in information från andra källor än dig, kan dessa källor vara:

a) Onlinekällor, som till exempel sociala medier eller leverantörer av information som är offentligt tillgänglig.

b) Myndigheter, adressupplysningstjänster, kreditupplysningsföretag, inkassoföretag samt samarbetspartners, såsom EasyGo och BroBizz A/S.

Den insamlade informationen om dig kan härledas från EU/EES.

c) På sociala medier är det både Øresundsbro Konsortiet och tillhandahållarna av mediet som tillsammans är dataansvariga. Aktiviteter på Øresundsbro Konsortiets plattformar på mediet, exempelvis "likes" och delningar delas med tillhandahållaren av tjänsten.

 

5. LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan baseras på följande lagliga grunder i förhållande till vart och ett av nedan nämnda ändamål: 

a) Tillhandahållande av våra tjänster:

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

b) Marknadsföring:

Behandling av dina personuppgifter för att anpassa vår marknadskommunikation till dig baserar vi på ditt samtycke och det berättigade intresset är målriktning och utsändelse av marknadskommunikation.

c) Optimering av användarupplevelsen på digitala plattformar:

Behandling av dina personuppgifter för att att optimera din upplevelse på våra digitala plattformar baserar vi på ditt samtycke. Läs mer i vår cookiepolicy.

d) Statistik- och tjänsteutveckling:

Behandling av dina personuppgifter baserar vi på vårt berättigade intresse av att kunna genomföra sammanställningar, undersökningar och analyser i syfte att säkerställa funktion och kvalitet på våra tjänster.

e) Övervakning:
Behandling av dina personuppgifter baserar vi på vårt berättigade intresse att förhindra olyckor, assistera vid räddningsinsatser, säkerställa korrekt funktion i våra automatiserade betalningsformer samt säkerställa identifiering vid skuldindrivning.

f) Indrivning av fordringar och samarbete med myndigheter och privata företag:

Behandlingen av dina personuppgifter baserar vi på vårt berättigade intresse att säkerställa en korrekt indrivning av betalning för passager, säkerställa att våra automatiserade betalningsformer fungerar korrekt och säkerställa identifikation i samband med skuldfordringar. Samarbete med polis och andra myndigheter är dessutom baserat på legitimt intresse. 

 

6. UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

a) Bizz-utställare, operatörer som vi samarbetar med och leverantörer som supporterar vår verksamhet (såsom tjänsteleverantörer, teknisk support och finansinstitut).

b) Offentliga myndigheter, som exempelvis Polis och Skatteverket om de har laglig grund att få tillgång till personuppgifterna.

 

7. ÖVERFÖRING TILL LÄNDER UTANFÖR EU/EES

Øresundsbro Konsortiet överför dina personuppgifter till länder utanför EU/ESS gennom samarbete med globala tjänsteleverantörer och samarbetspartners som efter vårt godkännande kan få tillgång till våra system. Om personuppgifter via tilgång till våra system överförs till länder utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att sådan överföring sker på ett betryggande sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Øresundsbro Konsortiet kan till exempel komma att använda sig av standardiserade dataskyddsbestämmelser (de så kallade standardavtalsklausulerna) som antagits av kommissionen, Privacy Shield (om mottagaren är ansluten till Privacy Shield) eller annan certifieringsmekanism.
 

8. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att lagra dina personuppgifter som utgörs av:
i.    Grundläggande uppgifter om dig: i upp till 1 år från det att du avslutar din relation med Øresundsbron.
ii.    Transaktionsupplysningar och verifikationer: i upp till 7 år från transaktionsdatumet i enlighet med gällande lagstiftning.
iii.    Uppgifter i syfte att kunna hantera ett pågående ärende, exempelvis ett klagomål eller en händelse: i upp till 3 år efter avslut i enlighet med gällande regler. 
iv.    Foto/bild/video: i upp till 90 dagar i enlighet med Øresundsbro Konsortiets tillstånd till kameraövervakning.

 

9. DINA RÄTTIGHETER

Du har alltid rätt att:
•    Begära rättelse av dina personuppgifter;
•    Begära tillgång till till dina personuppgifter;,
•    Invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring; och
•    Dra tillbaka ditt samtycke om vår behandling av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke. Att du drar tillbaka ditt samtycke kommer dock inte att påverka lagligheten av behandlingen av personuppgifter som utförts före tidpunkten då du drog tillbaka ditt samtycke. 


Under vissa omständigheter, som närmare framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning, har du också rätt att:
•    motsätta dig behandling av personuppgifter och få behandlingen av dina personuppgifter begränsad;
•    begära att vi raderar dina personuppgifter; och
•    få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

Du kan utöva dina rättigheter genom att: logga in på Mitt konto eller besöka oss på vårt Kundcenter på Lernacken (Malmö).

 

10. FRÅGOR OCH EVENTUELLA KLAGOMÅL

Om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter så är du varmt välkommen att höra av dig till vårt Kundcenter på Lernacken eller kontakta oss per post eller e-post på adressen som anges inledningsvis i den här personuppgiftspolicyn. Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter så får du också gärna kontakta oss så att vi kan göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du alltid en möjlighet att inge eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten eller Datatilsynet.

 Senast uppdaterad: Maj 2021