Farligt Gods

Det är möjligt att transportera farligt gods över Øresundsbron, och det kostar inte något extra. Det finns dock vissa begränsningar av hänsyn till säkerheten för trafikanter och personal på bron.

Vägtunnlar med restriktioner för transport av farligt gods kategoriseras i fem tunnelkategorier A-E.

Øresundstunneln är tilldelat följande tunnelkategori:

  • Mellan klockan 06.00 och 19.00 alla dagar: Kategori D

  • Mellan klockan 19.00 och 06.00 alla dagar: Kategori B

Tunnelkategori D innebär att det är restriktioner (förbud) för transport av farligt gods som kan orsaka en mycket kraftig explosion, en kraftig explosion, ett omfattande giftutsläpp eller en omfattande brand.

Tunnelkategori B innebär att det är restriktioner (förbud) för transport av farligt gods som kan orsaka en mycket kraftig explosion.

Se bestämmelserna och mer information hos Transport af farligt gods (fstyr.dk)

Tunnelrestriktioner ska inte tillämpas för farligt gods som transporteras i enlighet med bestämmelserna i ADR kapitel 1.1.3 om undantag (däribland frimängder).

De danska och svenska myndigheterna har ansvaret för att kontrollera om reglerna för transport av farligt gods på Øresundsbron efterlevs.

Transport av farligt gods över Øresundsbron kostar inget extra förutsatt att fordonet kan passera på vanligt sätt genom betalstationen. Är transporten extra lång, bred, hög eller tung gäller särskilda priser. Läs mer om specialtransporter.

Läs mer om vägtransport av farligt gods hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och hos Beredskabsstyrelsen.

Om du som transportör är osäker på hur de nya reglerna påverkar dig, så kontakta din säkerhetsrådgivare.