Sikkerheds- og beredskabspolitik

Øresundsbrons trafikforbindelse skal være sikker, både for vores kunder som anvender forbindelsen og for vores medarbejdere, der arbejder på den og risikoen for miljø og ejendom skal minimeres.

Risikoen ved færdsel på, eller arbejde ved, vej- & jernbanestrækning skal tilenhver tid være så lav som praktisk muligt under hensyntagentil, hvadder er teknisk muligtogøkonomiskrimeligt.

Indtræffer en uønsket hændelse skal der findes et beredskab til håndtering af hændelsen, både internt i Øresundsbron samt hos samarbejdspartnere/myndigheder.

Virksomhedens øverste ledelse vil, at der er en bevidsthed, forståelse, holdning og adfærd til en positiv sikkerhedskultur hos medarbejdere og leverandører og har forpligtiget sig til at:

 • Sikkerhed skal være en naturlig og anerkendt del af hverdagen

 • Der er en anerkendelse af, at alle kan bidrage til løbende at forbedre sikkerheden

 • Sikkerhed tages med i virksomhedens beslutninger

 • Øresundsbro Konsortiet anerkender og forventer principper om "sikkerhed først" og "ingen henvendelser er forkerte"

 • Ledere på alle niveauer skal selv udleve en sikkerhedsmæssig adfærd

 • Ledere skal understøtte medarbejderes og leverandørers sikkerhedsmæssige adfærd, herunder, gennem ageren, understøtte en positiv og anerkendende sikkerhedskultur bredt i organisationen.

Virksomheden har og vedligeholder ledelsessystemer, som løbende overvåges og forbedres i relation til tilstrækkelighed og effektivitet. Disse gælder for medarbejdere og leverandører af sikkerhedsmæssige ydelser og sikrer bl.a.

 • At organisatoriske roller, ansvarsområder, ansvarlighed og bemyndigelser er kendte, herunder at ansvar og beføjelser er beskrevne og kendte

 • At der arbejdes med at identificere og etablere tiltag med henblik på at imødegå risici, så sikkerhedsniveauet for Øresundsbron bliver høj og sammenligneligt med tilsvarende trafikanlæg i Danmark og Sverige

 • At der opstilles og følges op på konkrete sikkerhedsmål for vej- & jernbanesikkerheden

 • At der er ressourcer, kompetence og bevidsthed til stede

 • At der informeres og kommunikeres åbent og konstruktivt om sikkerheds- og beredskabsforhold til alle relevante parter, herunder offentligheden

 • At ændringer i anlæg håndteres sikkerhedsmæssigt korrekt herunder, inkluderer risikohåndtering

 • At der er etableret, vedligeholdt og øvet beredskabsplaner, procedurer og krisestyring, internt og med eksterne samarbejdspartnere/myndigheder

 • At der registreres og analyseres hændelser og nærved-hændelser, afvigelser og fejl for løbende at forbedre sikkerheden og sikkerhedsledelsessystemet.

 • At der gives mulighed for at alle kan rapportere og give forslag til forbedring af sikkerhed og beredskab

 • At lovgivning, normer, regler mv. overvåges og gældende lovgivning overholdes.

For en komplet forståelse af systemernes indhold henvises til de enkelte ledelsessystemer.