Aftalevilkår ØresundGO® och ØresundPENDLER®

Almindelige bestemmelser for aftalerne.

1. ØresundGO og ØresundPENDLER

1.1 Aftalen kan kun tegnes af privatpersoner (”Kunden”) og indgås med Øresundsbro Konsortiet I/S (”Øresundsbro Konsortiet”), CVR-nr. 24246787. Aftalen er en løbende abonnementsaftale, der i aftaleåret giver Kunden rabat på overfarter over Øresundsbron mod betaling af en årsafgift samt adgang til fordelsprogrammet CLUB Øresund®. Kunder med tillægsabonnementet ØresundPendler har også mulighed for at vælge produktet " ØresundPendler+" som beskrevet under punkt 2. Medmindre andet er anført, finder de øvrige vilkår i disse almindelige bestemmelser også anvendelse, hvis Kunden har valgt ØresundPendler og ØresundPendler+.

1.2 For at kunne tegne aftalen skal Kunden også have indgået en aftale med en udsteder af en automatisk betalingsløsning og have tilknyttet et gyldigt betalingskort. Det kan være en ØresundPay-aftale med Øresundsbro Konsortiet eller en aftale med en anden udsteder af et betalingsmiddel, som Øresundsbro Konsortiet har godkendt til anvendelse på Øresundsbron (i det følgende “Betalingsmidlet” og “Udstederen”). Betalingsmidlet vil blive tilknyttet aftalen i forbindelse med oprettelsen. Ved indgåelse af aftalen skal Kunden afgive en række oplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse etc., samt identifikation af Kundens betalingsløsning og tilknytte et registreringsnummer til aftalen. Registreringsnummeret og bizz'en er Betalingsmidler. Øresundsbro Konsortiet modtager oplysninger om Kunden fra den Udsteder, som Kunden har angivet. Der vil blive delt og udvekslet oplysninger med Udstedere, så længe aftalen løber. Øresundsbro Konsortiet kan videregive oplysninger om Kunden til Udstederen til brug for Udstederens opkrævning af korrekt betaling. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføring over for Kunden og til målretning af informationer, tilbud og kampagner.

1.3 Aftalen må kun anvendes til private, ikke-erhvervsmæssige formål, herunder rejser til og fra Kundens faste arbejdsplads. Aftalen berettiger ikke til videresalg af passager.

1.4 Aftalen løber, indtil den opsiges af Kunden eller Øresundsbro Konsortiet. Årsafgiften faktureres årligt forud via Udstederen. Kunden kan opsige aftalen med 30 dages varsel til udgangen af en måned på "Min Konto" eller ved henvendelse til Øresundsbro Konsortiet.

1.5 Øresundsbro Konsortiet har ret til omgående at ophæve aftalen ved Kundens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser efter aftalen eller ved misbrug. Som væsentlig misligholdelse regnes for eksempel Kundens manglende rettidige betaling og manglende indberetning af oplysninger efter punkt 1.7, eller eksempelvis misbrug af antallet af tilknyttede registreringsnumre. Øresundsbro Konsortiet har desuden ret til at opsige aftalen med 2 måneders varsel. Øresundsbro Konsortiets opsigelse skal ske per e-mail eller brev til Kunden.

1.6 Øresundsbro Konsortiet har ret til (a) at ændre Kundens årsafgift og gebyret ved for tidlig opsigelse efter punkt 6.4 og (b) løbende at gennemføre ændringer af bestemmelserne i aftalen med 30 dages varsling. Sådanne ændringer kan ske som følge af inflation, til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med aftalen og/eller driften af Øresundsbron, ved ændringer i Øresundsbro Konsortiets ydelser under aftalen eller ændring i produkter generelt, samt ved ændring i skatter og afgifter, samt ved ændringer i lovgivning, regulering eller praksis eller fortolkning heraf. Øresundsbro Konsortiet kan herudover ændre i bestemmelserne i aftalen, når der er tale om mindre uvæsentlige ændringer eller ændringer, der ikke er til ugunst for Kunden. Varsling vil ske ved meddelelse via ”Min Konto”. Væsentlige ændringer vil desuden altid blive varslet via e-mail, og Kunden vil få mulighed for at opsige aftalen, inden ændringerne træder i kraft. Øresundsbro Konsortiet har endvidere ret til løbende at gennemføre prisjusteringer for overfarter med 30 dages varsel efter offentliggørelse på Øresundsbro Konsortiets hjemmeside (oresundsbron.com). Kundens fortsatte brug af aftalen, efter at ændringerne er gennemført, udgør en accept af de nye prisjusteringer og vilkår.

1.7 Kunden giver samtykke til, at de opgivne kundedata og oplysninger om overfarter mm. registreres og behandles elektronisk med henblik på administration af aftalen samt til brug for inddrivelse af betaling. Desuden bliver oplysninger om Kundens aftaleforhold, herunder trafikmønstre mm. delt med den udsteder, Kunden har indgået betalingsaftale med. Kunden skal straks underrette Øresundsbro Konsortiet eller sin udsteder, hvis der indtræffer ændringer i de oplyste kundedata. Ændringer til det angivne betalingskort og registreringsnummer skal oplyses til udstederen og det er kundens ansvar, at oplysninger om betalingskort og registreringsnummer til enhver tid er opdateret.

1.8 På Øresundsbro Konsortiets selvbetjenings-service ”MinKonto” finder Kunden information om kørte overfarter og anden information om aftalen.

1.9 Aftalen er personlig og kan ikke overdrages til andre uden Øresundsbro Konsortiets forudgående godkendelse. Kunden er dog berettiget til at lade andre i hjemmet anvende Betalingsmidlet i det omfang, det er tilladt i henhold til de vilkår, som Udstederen har opstillet herfor. Det skal dog bemærkes, at det er en forudsætning for anvendelse af aftalen, at overfarter foretages af Kunden eller andet medlem af hans eller hendes husstand. Foretages overfarter af en anden person, end dem nævnt ovenfor, med et Betalingsmiddel tilknyttet aftalen, berettiger dette ikke til en rabat.

2. ØresundGo, ØresundPendler & ØresundPendler+

2.1 Kunden har mulighed for at vælge "ØresundGo", “ ØresundPendler” og " ØresundPendler+" i forbindelse med indgåelse af aftalen.

ØresundGo giver mulighed for at tilknytte max. 2 registreringsnumre ad gangen til aftalen. Der kan til enhver tid benyttes 1 bizz og 1 registreringsnummer, eller 2 registreringsnumre på aftalen samtidigt. Det er i "MinKonto" muligt at ændre registreringsnumre tilknyttet aftalen, dog må der i løbet af et kalenderår max. have været op til 5 registreringsnumre tilknyttet aftalen i alt. Kunden er forpligtet til selv at indtaste og løbende opdatere køretøjernes registreringsnummer på “MinKonto". Såfremt der lægges flere registreringsnumre på aftalen end de tilladte 5 pr. kalenderår beretter passage via disse registreringsnumre ikke til rabat.

ØresundPendler er et særligt abonnement, der giver Kunden rabat på overfarter, og som er tiltænkt personer, der bor på den ene side af Øresund og arbejder på den anden side. Aftalen er for private og ikke for erhvervsdrivende og kan alene benyttes af Kunden eller en anden person indenfor Kundens husstand. Hvis Kunden vælger ØresundPendler, kan Kunden tilknytte 1 køretøj eller 1 bizz til aftalen. Kunden er forpligtet til selv at indtaste og løbende opdatere køretøjets registreringsnummer på “Min Konto”. Der kan til aftalen være tilknyttet 1 registreringsnummer ad gangen. Det er i "Min Konto" muligt at ændre det registreringsnummer som skal være tilknyttet aftalen. I løbet af et kalenderår må der max. have været 5 registreringsnumre tilknyttet aftalen i alt. Såfremt der lægges flere registreringsnumre på aftalen end de tilladte 5 pr. kalenderår beretter passage via disse yderligere registreringsnumre ikke til rabat.

Prisen for en given overfart med ØresundPendler er afhængig af antallet af gennemførte overfarter i henhold til abonnementsaftalen i den pågældende kalender måned. Den første måned starter ved indgåelse af aftalen. Straks efter udgangen af hver kalendermåned begynder en ny periode, og grundlaget for beregningen af pris per overfart nulstilles. Priserne fremgår af den til enhver tid gældende prisliste (som beskrevet på Øresundsbro Konsortiets hjemmeside).

ØresundPendler+ er et tillægsabonnement for Kunder med en ØresundPendler-aftale. ØresundPendler+ er for personbiler op til 6m og for motorcykler. ØresundPendler+ giver Kunden rabat på overfarter i en periode på 30 dage fra periodens start, og er tiltænkt personer, der bor på den ene side af Øresund og arbejder på den anden side. Aftalen er for private og ikke for erhvervsdrivende eller kommercielt brug og kan alene benyttes af Kunden selv. ØresundPendler+ knyttes til 1 registreringsnummer og kan ikke kobles til en bizz. Der kan kun tilknyttes 1 registreringsnummer til ØresundPendler+. Kunden er forpligtet til selv at indtaste og opdatere køretøjets registreringsnummer på “MinKonto”. Der kan til aftalen kun være tilknyttet 1 registreringsnummer (1 køretøj) ad gangen og der kan skiftes registreringsnummer 2 gange i løbet af perioden på 30 dage. Der må dog indenfor et kalenderår maksimalt have været op til 5 registreringsnumre tilknyttet aftalen. Prisen for ØresundPendler+ fremgår af den til enhver tid gældende prisliste på Øresundsbro Konsortiets hjemmeside. ØresundPendler+ løber 30 dage ad gangen og fornyes automatisk med endnu en 30-dages periode, medmindre det opsiges af Kunden. ØresundPendler+ abonnementsperioden på 30 dage begynder at gælde fra startdatoen. Kunden adviseres senest 7 dage inden hver periodes udløb. Der er ingen refundering ved manglende benyttelse, uanset årsag.

3. CLUB Øresund

3.1 Ved indgåelse af aftalen bliver Kunden medlem af CLUB Øresund (”Fordelsprogrammet”). Gennem CLUB Øresund modtager Kunden tilbud fra virksomheder, der er etablereret på den anden side af Øresund, end hvor Kunden har bopæl, og som samarbejder med Øresundsbro Konsortiet (”Partner”).

3.2 Udsendelser af tilbuddene er blandt andet baseret på de interesseområder, som Kunden har angivet. Kunden samtykker til, at information om hvilke tilbud, Kunden har benyttet, kan videregives til Øresundsbro Konsortiet fra Partneren, samt at indhentede oplysninger fra Kunden og fra Partneren behandles af Øresundsbro Konsortiet til brug for markedsføring over for Kunden.

4. Markedsføring

4.1 Kunden har ret til – når som helst – at framelde sig direkte markedsføring ved at meddele dette til Øresundsbro Konsortiets KundeCenter (kontakt@oresundsbron.com). Så længe Kundens meddelelse behandles, kan allerede planlagte udsendelser dog blive fremsendt til Kunden.

4.2 Ethvert Partner tilbud, som Kunden modtager inden for rammerne af Fordelsprogrammet, fremsættes af Partneren. Øresundsbro Konsortiet har således ikke noget ansvar for disse tilbud, og eventuelle reklamationer og krav om erstatninger i forbindelse med, at et tilbud benyttes, skal derfor altid stiles til Partneren.

5. Ansvar

5.1 Overfart over Øresundsbron kan blive forsinket eller helt være forhindret på grund af eksempelvis høj trafikbelastning, færdselsuheld, vejrforhold eller på grund af andre skader og vedligeholdelsesarbejder på Øresundsbron.

5.2 Kunden er selv ansvarlig for at indhente og bedømme aktuel trafikinformation med det formål at sikre, at køretøjet køres på en måde, der er afpasset efter forholdene. Øresundsbro Konsortiet er ikke ansvarlig for skader, der har forbindelse med Kundens eller andre trafikanters færdsel.

5.3 Kunden forpligter sig til at følge de til enhver tid påbudte trafikrestriktioner på Øresundsbron.

5.4 Øresundsbro Konsortiet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, som f.eks. produktionstab eller indkomsttab, som rammer Kunden på grund af forsinkelser eller forhindring af overfart.

5.5 Kunden er ansvarlig for, at alle af de af Kunden afgivne oplysninger er korrekte og ajourførte. De registrerede oplysninger kan findes på ”Min Konto”. Det påhviler Kunden at opdatere ændringer om det tilmeldte betalingskort og opdatere udløbne betalingskort, opdatere oplysninger om registreringsnummer, samt andre oplysninger, som er påkrævet Kunden at oplyse for administration af aftalen. Har Kunden afgivet urigtige, forkerte eller ikke ajourført disse oplysninger, kan aftalen straks spærres. Kunden har pligt til at slette et registreringsnummer hvis Kunden ikke længere har rådighed over køretøjet.

6. Pris - Betaling

6.1 Forpligtelsen til at betale for overfarten indtræder, når bilen passerer sidste afkørsel før Øresundsbron. 6.2 Årsafgiften samt prisen for hver overfart fastsættes af Øresundsbro Konsortiet og fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Årsafgiften og prisen for overfarten kan ændres af Øresundsbro Konsortiet i overensstemmelse med punkt 1.6.

6.3 Betaling af årsafgift sker forud, når et nyt aftaleår påbegyndes. Første aftaleår løber fra Kundens registrering/indgåelse af sin aftale. Årsafgiften adviseres kun ved månedsspecifikationen. Ved opsigelse tilbagebetales den resterende del af den senest betalte årsafgift regnet fra dagen for udløbet af opsigelsesvarslet, med fradrag af det i punkt 6.4 nævnte gebyr. Tilbagebetaling sker via Kundens Udsteder. En opsagt aftale kan åbnes op igen senere ved betaling af ny årsafgift. Kundehistorik opbevares på “MinKonto” ifølge Øresundsbro Konsortiets Privatlivspolitik.

6.4 Ved opsigelse inden for de første 6 måneder fra første aftaleindgåelse opkræver Øresundsbro Konsortiet et gebyr på DKK 145 /SEK 175. Gebyret kan ændres i overensstemmelse med punkt 1.6.

6.5 Betaling af årsafgiften og gennemførte overfarter sker via Kundens Udsteder.

6.6 Inddrivelse af betalingen foregår via Kundens Udsteder. Ved forsinket betaling tilskrives morarente fra forfaldsdagen i henhold til den gældende rentelov. Der opkræves betaling for påløbne omkostninger ved betalingspåmindelse henholdsvis inddrivelse af tilgodehavende.

7. Videooptagelser

Betalingsanlægget er videoovervåget for at hindre uberettiget passage og for at gøre det muligt at inddrive betaling. Der foretages endvidere videoovervågning af den faste forbindelse for at tilvejebringe information om trafiksituationen og for at kunne yde assistance i forbindelse med uheld. Mere om overvågning og behandling af persondata findes i Privatlivspolitikken på Øresundsbrons hjemmeside.

8. Klageadgang

Du er altid velkommen til at kontakte Øresundsbro Konsortiet, hvis du har en klage over aftalen. Kan der ikke opnås enighed om en klage, kan du klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus. Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Der kan klages til Center for Klageløsning via forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark og Sverige. Klagen kan indgives på følgende link: Onlinetvistbilæggelse | Europa-Kommissionen. Ved indgivelse af en klage skal Øresundsbro Konsortiets e-mailadresse angives: kontakt@oresundsbron.com

9. Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret, hvis Kunden har bopæl i Danmark. Eventuelle tvister skal i så fald afgøres ved de danske domstole. Aftalen er undergivet svensk ret, hvis Kunden har bopæl i Sverige. Eventuelle tvister skal i så fald afgøres ved de svenske domstole. Hvis Kunden hverken har bopæl i Danmark eller Sverige, finder svensk ret anvendelse og tvister skal afgøres ved svenske domstole med Malmö Tingsrätt som første instans, med mindre Kunden efter anden lovgivning kan påberåbe sig anden lovgivning og/ eller andet forum.