• Aftalevilkår
  • Aftalevilkår ØresundBUSINESS® og ØresundPENDLER® for virksomheder

Aftalevilkår ØresundBUSINESS® og ØresundPENDLER® for virksomheder

Almindelige bestemmelser for aftalerne

1. ØresundBUSINESS og ØresundPENDLER for virksomheder

1.1 Aftalen kan kun tegnes af erhvervsdrivende

(”Kunden”) og indgås med Øresundsbro Konsortiet I/S, CVR.nr. 24246787 (”Øresundsbro Konsortiet”). Aftalen er en abonnementsaftale, der i aftaleåret bl.a. giver Kunden en volumen-baseret rabat beregnet på antallet af overfarter over Øresundsbron per år mod en årsafgift og adgang til fordelsprogrammet CLUB Øresund®. Der kan aftales betaling efter fakturering. Kunder med en pendleraftale har også mulighed for at vælge tillægsproduktet "Øresund Pendler+" som beskrevet under punkt 2.

Aftalen berettiger ikke til videresalg af passager.

1.2 For at kunne tegne aftalen skal Kunden også have indgået en aftale med en udsteder af en automatisk betalingsløsning med tilknyttet betalingskort eller faktura. Det kan være en ØresundPay-aftale med Øresundsbro Konsortiet eller en aftale med en anden udsteder af et betalingsmiddel, som Øresundsbro Konsortiet har godkendt til anvendelse på Øresundsbron (i det følgende “Betalingsmidlet” og “Udstederen”). Betalingsmidlet vil blive tilknyttet aftalen i forbindelse med oprettelsen. Ved indgåelse af aftalen skal Kunden afgive en række oplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse etc., samt identifikation af Kundens betalingsløsning og tilknytte et/flere registreringsnumre til aftalen. Registreringsnummeret og bizz'en er Betalingsmidler. Øresundsbro Konsortiet modtager oplysninger om Kunden fra den Udsteder, som Kunden har angivet. Der vil blive udvekslet og delt oplysninger med Udstedere, så længe aftalen løber. Øresundsbro Konsortiet kan videregive oplysninger om Kunden til Udstederen til brug for Udstederens opkrævning af korrekt betaling. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføring over for Kunden og til målretning af informationer, tilbud og kampagner.

1.3 Abonnementsaftalen er gyldig, indtil den opsiges af én af parterne. Kunden har ret til at opsige abonnementsaftalen enten i "Min Konto" eller ved meddelelse per e-mail eller brev til Øresundsbro Konsortiet med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

1.4 Øresundsbro Konsortiet har ret til at ophæve abonnementsaftalen straks ved Kundens alvorlige misligholdelse af sine forpligtelser efter abonnementsaftalen eller ved andet misbrug, herunder eksempelvis misbrug af antal tilknyttede registreringsnumre.

Øresundsbro Konsortiet har derudover ret til at opsige abonnementsaftalen med tredive (30) dages varsel. Øresundsbro Konsortiets opsigelse skal meddeles pere-mail eller brev til Kunden.

1.5 Øresundsbro Konsortiet har ret til løbende at gennemføre ændringer i aftalen med tredive (30) dages varsel per e-mail til Kunden. Øresundsbro Konsortiet har derudover ret til løbende at gennemføre prisjusteringer for overfart og årsafgift med tredive (30) dages varsel efter offentliggørelse på Øresundsbro Konsortiets hjemmeside (oresundsbron.com). Kundens fortsatte overfart i henhold til abonnementsaftalen, efter at ændringerne er gennemført, udgør en accept af de nye vilkår og prisjusteringer.

1.6 Kunden giver samtykke til, at de opgivne kundedata og oplysninger om overfarter mm. registreres og behandles elektronisk med henblik på administration af abonnementsaftalen samt til brug for kreditvurdering og inddrivelse af betaling. Desuden bliver oplysninger om Kundens aftaleforhold delt med den Udsteder, Kunden har indgået betalingsaftale med. Kunden skal straks underrette Øresundsbro Konsortiet, hvis der indtræffer ændringer i de oplyste kundedata. Ændringer til det angivne betalingskort, eller ændringer i det tilknyttede Betalingsmiddel skal oplyses til Udstederen og det er kundens ansvar, at oplysninger om betalingskort og registreringsnummer er opdateret.

1.7 På Øresundsbro Konsortiets selvbetjeningsservice "Min Konto” finder Kunden information om kørte overfarter og anden information om aftalen.

1.8 Aftalen og heraf følgende rettigheder og forpligtelser kan ikke overdrages til andre uden Øresundsbro

Konsortiets forudgående godkendelse. Det er en forudsætning for aftalen, at overfart foretages af Kunden, Kundens ansatte, eller medarbejdere i samme koncern som Kunden. Foretages overfarten af en anden person end nævnt ovenfor, med et Betalingsmiddel knyttet til abonnementsaftalen, berettiger dette ikke til en rabat.

2. ØresundPENDLER og ØresundPENDLER+ for virksomheder.

2.1 ØresundBusiness Pendler er et særligt tillægsabonnement, der giver Kunden og Kundens ansatte ret til overfarter til en nedsat pris, og som er tiltænkt ansatte, der bor på den ene side af Øresund og arbejder på den anden side. Medmindre andet er anført, finder de øvrige vilkår i disse almindelige bestemmelser også anvendelse, hvis Kunden har valgt Øresund Pendler og ØresundPendler+. Hvis Kunden vælger ØresundBusiness Pendler, kan Kunden tilknytte 1 køretøj eller 1 bizz til aftalen. Kunden er forpligtet til selv at indtaste og løbende opdatere køretøjets registreringsnummer på “Min Konto”. Der kan til aftalen være tilknyttet 1 registreringsnummer ad gangen.

Det er i "Min Konto" muligt at ændre det registreringsnummer som skal være tilknyttet aftalen. I løbet af et kalenderår må der max. have været 5 registreringsnumre tilknyttet aftalen i alt. Såfremt der lægges flere registreringsnumre på aftalen end de tilladte 5 pr. kalenderår beretter passage via disse yderligere registreringsnumre ikke til rabat. Kunden er forpligtet til selv at indtaste og løbende opdatere køretøjets registreringsnummer på “Min Konto". De Betalingsmidler, derer knyttet til aftalen, skal entydigt benyttes af Kundens ansatte og ansatte i Kundens koncernforbundne selskaber (brugerne af aftalen). Kunden skal særskilt informere brugerne af aftalen om, at brugerne ikke til brug ved overfart over Øresundsbron må lade Betalingsmidlerne udlåne eller på anden vis videreoverdrage til andre, der ikke er ansatte hos Kunden eller hos Kundens koncernforbundne selskaber. Prisen for en given overfart med ØresundBusiness Pendler er afhængig af antallet af gennemførte overfarter i henhold til abonnementsaftalen i den pågældende måned. Den første måned starter ved indgåelse af aftalen. Priserne fremgår af den til enhver tid gældende prisliste (som beskrevet på Øresundsbro Konsortiets hjemmeside). Direkte efter udgangen af hver kalendermåned begynder en ny periode, og grundlaget for beregningen af pris per overfart nulstilles.

ØresundPendler+ er et tillægsabonnement for Kunder med en ØresundPendler-aftale for virksomheder. Produktet er for personbiler op til 6m og for motorcykler.Øresund Pendler+ giver Kunden rabat på overfarter i en periode på 30 dage fra periodens start, og er tiltænkt personer, der bor på den ene side af Øresund og arbejder på den anden side. Aftalen kan alene benyttes af Kunden selv. Øresund Pendler+ knyttes til et registreringsnummer og kan ikke kobles til en bizz. Kunden er forpligtet til selv at indtaste og løbende opdatere køretøjets registreringsnummer på “Min Konto”. Der kan kun knyttes 1 registreringsnummer (1 køretøj) til aftalen ad gangen, og registreringsnummeret kan byttes 2 gange, således at der i perioden på 30 dage maksimalt kan have været knyttet 3 registreringsnumre til ØresundPendler+. Prisen for ØresundPendler+ fremgår af den til enhver tid gældende prisliste på Øresundsbro Konsortiets hjemmeside.

ØresundPendler+ løber 30 dage ad gangen og fornyes automatisk med endnu en 30-dages periode, medmindre det opsiges af Kunden. Kunden adviseres senest 7 dage inden hver periodes udløb. Der er ingen refundering ved manglende benyttelse, uanset årsag.

3. Nærmere om iTICKET

3.1 iTicket er en elektronisk billet, der kan anvendes til overfart under aftalen i stedet for bizz eller andet Betalingsmiddel. Den af Kunden angivne kontaktperson modtager en adgangskode i et separat brev, for derved at få adgang til elektronisk betaling via iTicket. Adgangskoden kan bruges af Kundens repræsentanter og Kundens medarbejdere og repræsentanter og ansatte i samme koncern som Kunden. Kunden er forpligtet til at håndtere adgangskoden således, at denne ikke anvendes af personer uden for den ovennævnte kreds af personer. Kunden er endvidere ansvarlig for alle ordrer, der afgives ved hjælp af den delte adgangskode, indtil adgangskoden er afmeldt hos Øresundsbro Konsortiet. Afmelding foretages automatisk når aftalen udløber eller i tilfælde af misligholdelse. Derudover sker afmelding umiddelbart efter Kundens anmodning herom til Øresundsbro Konsortiets kundeservice.

3.2 iTicket kan bestilles på iTICKET (oresundsbron.com). Ubrugte billetter kan annulleres vederlagsfrit af Kunden. Kunden er imidlertid ansvarlig for betaling af en bestilt iTicket indtil denne er annulleret af Kunden. Kunden hæfter således for enhver overfart, der er foretaget med anvendelse af en af Kunden bestilt iTicket frem til annullering. Alle billetter vil automatisk blive annulleret ved abonnementsaftalens ophør eller ved manglende betaling.

3.3 Debitering af overfart ved brug af iTicket vil blive opkrævet, når overfarten finder sted.

4. Ansvar

4.1 Overfart over Øresundsbron kan blive forsinket eller helt være forhindret på grund af eksempelvis høj trafikbelastning, færdselsuheld, vejrforhold eller på grund af andre skader og vedligeholdelsesarbejder på Øresundsbron.

4.2 Kunden er selv ansvarlig for at indhente og bedømme ktuel trafikinformation for at sikre, at køretøjet køres på en måde, der er afpasset efter forholdene. Øresundsbro Konsortiet er ikke ansvarlig for skader, der har forbindelse med Kundens eller andre trafikanters færdsel.

4.3 Kunden forpligter sig til at følge de til enhver tid påbudte trafikrestriktioner på Øresundsbron.

4.4 Øresundsbro Konsortiet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, som f.eks. produktionstab eller indkomsttab, som rammer Kunden på grund af forsinkelser eller forhindring af overfart.

4.5 Kunden er ansvarlig for, at alle af de af Kunden afgivne oplysninger er korrekte og ajourførte. De registrerede oplysninger kan findes på ”Min Konto”. Det påhviler Kunden at opdatere ændringer om det tilmeldte betalingskort og opdatere udløbne betalingskort, opdatere oplysninger om registreringsnummer, samt andre oplysninger, som er påkrævet Kunden at oplyse for administration af aftalen. Har Kunden afgivet urigtige, forkerte eller ikke ajourført disse oplysninger, kan aftalen spærres. Kunden har pligt til at slette et registreringsnummer hvis Kunden ikke længere har rådighed over køretøjet.

5. Pris - Betaling

5.1 Forpligtelsen til at betale for overfarten indtræder, når bilen passerer sidste afkørsel før Øresundsbroen.

5.2 Prisen for årligt gebyr og for hver overfart fastsættes ud fra den på tidspunktet gældende prisliste for den aktuelle køretøjskategori omfattet af abonnementsaftalen (som beskrevet på Øresundsbro Konsortiets hjemmeside), og i påkommende tilfælde efter fradrag af volumenbaseret rabat på antal overfarter pr. køretøjskategori af Kunden i det aktuelle kalenderår.

5.3 Prisen for overfarter bestemmes hvert kalenderår ud fra antallet af overfarter pr. køretøjskategori, som Kunden forventer at foretage i kalenderåret. Har Kunden færre overfarter end forventet, opkræves Kunden differencen mellem den fastsatte pris og den pris, som Kunden rettelig skulle have betalt. Omvendt tilbagebetales Kunden, hvis der er foretaget flere overfarter end forventet. Opkrævning og tilbagebetaling efter dette punkt foretages efter årsskiftet. Øresundsbro Konsortiet forbeholder sig retten til at justere

Kundens vurdering af antal overfarter i kalenderåret, hvis det viser sig, at Kunden i gentagende tilfælde foretager færre antal overfarter i kalenderåret end forventet. En opsagt aftale kan åbnes op igen senere ved betaling af ny årsafgift.

5.4 Punkt 5.2 og 5.3 gælder ikke, hvis Kunden har valgt ØresundPendler eller ØresundPendler+ i forbindelse med indgåelse af abonnementsaftalen.

5.5 Betaling af det årlige gebyr og for gennemførte overfarter sker via Kundens Udsteder.

5.6 Ved forsinket betaling tilskrives morarente fra forfaldsdagen i henhold til den gældende rentelov. Der opkræves betaling for påløbne omkostninger ved betalingspåmindelse henholdsvis inddrivelse af tilgodehavende.

6. CLUB Øresund®

6.1 I forbindelse med Club ØRESUND (”Fordelsprogrammet”) modtager Kunden tilbud fra virksomheder, der er etableret på den anden side af Øresund, end hvor Kunden er etableret, og som samarbejder med Øresundsbro Konsortiet (”Partnere”). Tilbuddene præsenteres på Øresundsbro Konsortiets hjemmeside og via e-mail, hvis Kunden har givet samtykke hertil.

6.2 Kunden har ret til når som helst at frasige sig retten til at modtage flere tilbud ved meddelelse til Øresundsbro Konsortiets kundecenter (kontakt@oresundsbron.com). Så længe Kundens meddelelse behandles, kan allerede planlagte udsendelser dog blive fremsendt til Kunden.

6.3 Ethvert Partner tilbud, som Kunden modtager inden for rammerne af Fordelsprogrammet, fremsættes af Partneren. Øresundsbro Konsortiet har således ikke noget ansvar for disse tilbud, og eventuelle reklamationer og krav om erstatninger i forbindelse med, at et tilbud benyttesskal derfor altid stiles til Partneren.

7. Videooptagelser

Betalingsanlægget er videoovervåget for at hindre uberettiget passage og for at gøre det muligt at inddrive betaling. Der foretages endvidere videoovervågning af den faste forbindelse for at tilvejebringe information om trafiksituationen og for at kunne yde assistance i forbindelse med uheld. Mere om overvågning og behandling af persondata findes i Privatlivspolitikken på Øresundsbrons hjemmeside.

8. Gældende lov og tvister

Abonnementsaftalen er undergivet dansk ret, hvis Kunden har bopæl i Danmark. Eventuelle tvister skal i så fald afgøres ved de danske domstole. Abonnementsaftalener undergivet svensk ret, hvis kunden har bopæl i Sverige. Eventuelle tvister skal i så fald afgøres ved de svenske domstole. Hvis Kunden hverken har bopæl i Danmark eller Sverige, finder svensk ret anvendelse og tvister skal afgøres ved svenske domstole med Malmö Tingsrätt som første instans.