Punktlighet i järnvägsdrift

Trafikering över nationalgränser är extra komplex eftersom många parter är delaktiga i att få tågen att gå i rätt tid. Därför har alla parter som har en del i arbetet med punktlighet i tågtrafiken över Öresund ingått ett samarbetsavtal om arbetet kring detta. Vi kallar denna grupp PÖLS (Punktlighet i Öresundstrafiken genom ledningarnas samverkan).

Parterna delar visionen att alla tåg skall komma och gå enligt fastställd tidtabell. Varje organisation inom Öresundstrafikområdet driver eget kvalitets- och punktlighetsarbete.

Syftet med PÖLS är att genom samverkan mellan berörda aktörer, infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag hantera alla tvärfunktionella frågor. På så vis säkerställer vi att järnvägstransporterna kan hålla punktligheten för både person- och godstrafik över Öresundsbroförbindelsen med bibehållen kvalitet i driften.

PÖLS ska behandla de frågor där ett gemensamt agerande bedöms ge framgång. De frågor som kan lösas i respektive organisation löses där.

Organisation

Arbetet i PÖLS organiseras i en styrgrupp som:

  • har övergripande ansvar för punktligheten i Öresundstrafiken

  • består av representanter från Öresundsbrokonsortiet, Banedanmark, Trafikverket

  • samt de järnvägsföretag som trafikerar Öresundsbroförbindelsen

  • bevakar samtliga punktlighetsaktiviteter i Öresundstrafiken

  • formulerar och fastställer mål

  • är beslutande organ i frågor rörande punktlighetshöjande åtgärder

  • tillsätter vid behov särskilda tvärfunktionella arbetsgrupper

  • följer upp effekter av genomförda aktiviteter

  • består av beslutsmässiga representanter för respektive organisation

  • presenterar månatlig punktlighetsstatistik för Öresundstrafiken.

Arbetsgrupper kan tillsättas efter behov för en given arbetsuppgift inom PÖLS arbetsområde. Arbetsgrupper tillsätts av och redovisar sitt resultat till styrgruppen. När målet för arbetsgruppen är uppnått upplöses gruppen.

Ordförandeskapet alternerar mellan Banedanmark och, Trafikverket ett kalenderår i taget. Medlemmarna i gruppen är chefer/beslutsfattare från Banedanmark, Trafikverket, Øresundsbro Konsortiet och järnvägsföretag som trafikerar Öresundsbroförbindelsen.

Styrgruppsmöten hålls tre till fyra gånger per år. Möte hålls varannan gång i respektive land.