Säkerhets- och beredskapspolicy

Øresundsbrons trafikförbindelse måste vara säker både för våra kunder som använder förbindelsen och för våra medarbetare som arbetar på den. Risker för miljön och egendom ska minimeras.

Risken vid färd på, eller arbete vid, Øresundsbrons väg- och järnvägsförbindelse ska alltid vara så låg som är praktiskt möjligt med hänsyn tagen till vad som är tekniskt möjligt samt ekonomiskt rimligt. 

Om ett tillbud inträffar måste det finnas beredskap för att hantera detta, både internt hos Øresundsbron och hos partner/myndigheter. Verksamhetens högsta ledning vill att det ska finnas en medvetenhet, förståelse, attityd och ett beteende gentemot en positiv säkerhetskultur hos medarbetare och leverantörer och förpliktigar sig till att: 

 • Säkerhet ska vara en naturlig och etablerad del av vardagen 

 • Det är vedertaget att alla kan bidra till att löpande förbättra säkerheten 

 • Säkerheten är en del av verksamhetens beslut 

 • ØSB tillämpar principen "säkerheten först", alla förfrågningar välkomnas och tas på allvar 

 • Chefer på alla nivåer tillämpar själv ett säkerhetsbeteende 

 • Chefer ska stötta medarbetares och leverantörers säkerhetsbeteende, och handlingar och beteende stödja en positiv och etablerad säkerhetskultur i hela organisationen. 

Verksamheten har och upprätthåller ledningssystem som ständigt övervakas och förbättras i förhållande till tillräcklighet och effektivitet. Dessa gäller för medarbetare och leverantörer av säkerhetsmässiga tjänster och säkerställer bland annat: 

 • Att organisatoriska roller, ansvarsområden, skyldigheter och tillstånd är kända, samt att ansvar och befogenheter är beskrivna och väl kända 

 • Att det arbetas med att identifiera och införa åtgärder för att hantera risker, så att säkerhetsnivån på Øresundsbron blir hög och jämförbar med liknande trafikanläggningar i Danmark och Sverige 

 • Att det upprättas och följs upp konkreta mål för väg- och järnvägssäkerhet 

 • Att det finns resurser, kompetens och medvetenhet 

 • Att det informeras och kommuniceras öppet och konstruktivt om säkerhet och beredskap till alla relevanta parter, inklusive allmänheten 

 • Att förändringar i anläggning hanteras säkerhetsmässigt korrekt, inkluderande riskhantering 

 • Att det etableras, upprätthålls och övas beredskapsplaner, procedurer och krishantering, internt och med externa partner/myndigheter 

 • Att tillbud, incidenter, avvikelser och fel registreras och analyseras för att löpande förbättra säkerheten och säkerhetsledningssystemet 

 • Att alla ges möjlighet att rapportera och lämna förslag till förbättring av säkerhet och beredskap 

 • Att lagstiftning, normer, regler etc. övervakas och gällande lagstiftning följs 

För en fullständig förståelse för systemen hänvisas till de respektive ledningssystemen.