FAQ för journalister

Øresundsbron får många frågor från medier och kommunikationsavdelningen ger gärna svar. Här samlar vi en rad av de vanligaste frågorna i samband med väder, vind eller olyckshändelser på bron.

När stänger Øresundsbron?
Øresundsbron ska vara öppen och tillgänglig dygnet runt. Men ibland tvingas förbindelsen stänga av säkerhetsskäl. Oftast beror det på väder och vind, eller att en olycka inträffat på motorvägen.

Hur ofta stänger Øresundsbron?
Øresundsbrons trafiksäkerhet och tillgänglighet är mycket hög och alltid prioriterad. Väderrelaterade stängningar och olyckor kan inte undvikas helt, men tillgängligheten ligger ofta på 99,9 procent varje år. Varje år redovisas tillgängligheten i Årsredovisningen.

Vilka vindstyrkor krävs för att bron ska stänga?
Vid stark vind varnas vindkänsliga fordon från att köra över. Blir det ännu värre kan bron behöva stänga av säkerhetsskäl. Hur starka vindar som krävs beror på flera faktorer, bland annat vindriktningen. Vindar som går längs med bron är inte lika vanskliga som de som träffar bron från sidan. Generellt kan sägas att motorvägen behöver stänga vid 25 m/s och järnvägen vid 27 m/s.

Varför saknar Øresundsbrons trafikinformation upplysningar om tågtrafiken?
Ytterst är det tågoperatörerna som beslutar om tågtrafiken. Förfrågningar om tågtrafiken hänvisas därför till tågoperatörernas pressavdelningar.

När öppnas bron igen?
Så snart det går och säkerheten är återställd. Är det fråga om vind, öppnas bron när en viss vindhastighet hållit i sig under en viss tidslängd (generellt 23 m/s under 10 minuter). När bron stänger för en olycka, måste räddningstjänsten bli klar med sitt arbete. Ibland måste också vägbanan rengöras, om till exempel olja spillt ut.

Stänger bron för halka någon gång?
Øresundsbron har sin egen snöröjning och egna saltningsbilar, vilket gör det möjligt för oss att snabbt salta och röja snö när behov uppstår. Det är därför väldigt sällan vi skulle behöva stänga av det skälet.

Varför stängs båda vägbanorna vid en bilolycka?
Räddningstjänsten kan behöva ha tillgång till båda körbanorna för att kunna utföra sitt arbete och för att säkerställa tillfartsvägar för den svenska och den danska räddningstjänsten.

Vad gäller vid nedfallande is?
Vid sällsynta tillfällen på vintern kan isbildning uppstå på snedkablarna. När temperaturen sedan ökar, kan isen falla ner. Detta innebär säkerhetsrisk för bilisterna. Bedöms det som nödvändigt, kan motorvägen stängas. Då inväntar vi att isen faller ner av sig själv. Vi inspekterar mängden is manuellt och när risken är borta, kan bron öppna igen.

Varför kan i inte bara åka upp och knacka ner isen?
Det är inte resursmässigt möjligt, att ha den tekniska utrustning som skulle behövas ständigt tillgänglig och redo, för de få tillfällen om året det handlar om.

Gör ni planerade stängningar?
Fyra gånger om året dubbelriktas trafiken i ena tunnelröret, så att vi kan utföra underhåll i det andra. Under nästa natt görs samma sak fast i andra tunnelröret. I samband med att biltrafiken leds om till dubbelriktning stänger motorvägen en kort stund. Detta informerar vi alltid medierna om innan.

Varför är det vatten i tunneln?
Då och då, särskilt vintertid, uppstår mindre vattenläckage i tunneln. Det är ofarligt och helt normalt. Tunneln består av betongelement. Betong utvidgas i värme och drar ihop sig i kyla. Elementen är därför sammanfogade med ett mjukare material, som tillåter betongdelarna att röra sig. I fogarna kan det då och då sippra in mindre mängder vatten. Detta är tunneln byggd för att klara av.

Får man filma bron från drönare?
Det är inte tillåtet att flyga drönare över vägbanan på bron eller över betalstationen. Särskilda bestämmelser gäller också för att flyga i närheten av flygplats. Reglerna för filmning och fotografering från drönare generellt skiljer sig åt mellan Sverige och Danmark.

Läs mer om vad som gäller för filmning och fotografering här.